homepage 2019-12-27T11:08:54+00:00

Hakkımızda

Öğrencilerin ve toplumların kaliteli yüksek öğrenim talepleri arttıkça, kalite güvencesi sistemi yükseköğretimde önem kazanmıştır. Bu bağlamda yükseköğretim kurumları misyon ve vizyonu ile uyumlu olarak oluşturulmuş kalite güvencesi politikasını hayata geçirmek üzere stratejiler belirlemiş; bu stratejilerin etkin uygulanmasına, izlenmesine ve nasıl iyileştirildiğine ilişkin metodolojiyi hayata geçirmeye başlamışlardır.

Dinamik ve proaktif bir yüksek öğretim kurumu olan üniversitemizde de kalite kültürü oluşturma çalışmaları artan bir ivme ile devam etmektedir. Yakın Doğu Üniversitesi Kalite ve Akreditasyon Koordinatörlüğü bu amaca hizmet etmek amacıyla kurulmuş Rektörlüğe bağlı bir birimdir. Koordinatörlüğün görevleri dinamik üniversitemizde eğitim ve araştırma alanlarında yürütülen kalite güvencesi süreçlerinde gerek akademik gerekse idari birimlere destek vermek, planlama, kontrol, uygulama ve önlem alma süreçlerinin daha iyi işletilmesi, tanımlı süreçlerin eş zamanlı yürütülmesine katkı sağlamak, kalite ve akreditasyonla ilgili komisyon/çalışma gruplarının fonksiyon ve çalışmalarının etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için çalışmalar yapmaktır.

Kalite süreçleri çalışmalarının yatay yapılanmalar gerektirdiğinin bilincinde olan koordinatörlüğümüz görevlerini yerine getirirken üniversitemizin tüm birimlerle şeffaf ve paylaşımcı bir ekip olarak çalışmayı amaçlamaktadır.

Verimli çalışmalar gerçekleştireceğimiz inancıyla saygılar sunarız.

Yakın Doğu Üniversitesi
Kalite ve Akreditasyon Koordinatörlüğü

Misyon / Vizyon

Misyonumuz

Yakın Doğu Üniversitesi’nde yürütülen kalite değerlendirme ve güvencesi çalışmaları ile akreditasyon çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesi ve geliştirilmesinde akademik ve idari birimlere destek vermek, katkı sağlamak,öneriler geliştirmek

Vizyonumuz
Üniversitenin tüm birimlerinde kalite güvencesi için yapılan çalışmaların eşgüdüm ve işbirliği içinde etkin katılımla gerçekleşeceği inancını yerleştirmek, kalite kültürü farkındalığını geliştirmek.

Prof. Dr. Selda ÖNDEROĞLU

TIP FAKÜLTESİ-ANATOMİ ANABİLİM DALI

selda.onderoglu@neu.edu.tr

Organizasyon Şeması

Yönetmelik

KALİTE VE AKREDİTASYON KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

AMAÇ
Madde 1

Bu yönetmeliğin amacı, Yakındoğu Üniversitesi’ndeki kalite değerlendirme ve güvencesi çalışmaları ile akreditasyon çalışmalarının planlanması, düzenlenmesi ve bu çalışmaların etkin bir şekilde yürütülmesinde ilgili birimlere katkı sağlanmasından sorumlu Kalite ve Akreditasyon Koordinatörlüğü’nün çalışma esaslarını düzenlemektir.

KAPSAM
Madde 2

Bu yönetmelik, Yakın Doğu Üniversitesi Kalite ve Akreditasyon Koordinatörlüğü’nün görevleri ve bunlara ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsar.

DAYANAK
Madde 3
Bu yönetmelik, çağdaş yükseköğretim kurumlarının izlediği kalite güvence yöntemlerini kullanmayı ilke edinen Yakın Doğu Üniversitesi’nin misyon, vizyon ve değerlerine dayanılarak ve değiştirilmiş şekli ile 65/2005 sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Yasası esas alınarak hazırlanmıştır

Devamını Görmek İçin Tıklayınız

İletişim

Yakın Doğu Üniversitesi

Yakın Doğu Bulvarı, PK: 99138

Lefkoşa / KKTC

Mersin 10 – TÜRKİYE

Tel: +90 (0392) 675 10 00

E-posta:kalite@neu.edu.tr